"திட்டம் - செயல் - பயன்"
1. Sports Quota
2. Disabled
3. NCC
4. Ex-Servicemen
5. Secuirty Forces
6. Andaman & Nicobar